publikacje

Wróć do listy

Relacja własna z pracy konspiracyjnej w latach 1941–1944

Relacja opracowana na użytek Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski przez Helenę Kwiatkowską w 1987 r. z wcześniejszych zapisków. Obejmuje okres jej pracy konspiracyjnej w Kobiecych Patrolach Minerskich od 1941 do 1944 r. Autorka omawia skład plutonu, przebieg szkoleń, udział w akcjach dywersyjno-sabotażowych w okresie okupacji, a także w powstaniu warszawskim. Wspomina też o okolicznościach aresztowania Jadwigi Kuberskiej „Mei”.

publikacje

Wróć do listy

List Wandy Maciejowskiej do Zofii Franio

List Wandy Maciejowskiej „Izy” do dowódczyni Zofii Franio „Doktór” w odpowiedzi na jej dwa wcześniejsze listy z prośbą o nadesłanie wspomnień o Irenie Bredel „Alinie”. Maciejowska tłumaczy się ze zwłoki w korespondencji, opisuje pokrótce powojenne losy środowiska, informuje dowódczynię o wstąpieniu do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i narzeka, że sprawy ich oddziału nie liczą się, jej zdaniem, w tej organizacji, o czym świadczyć ma m.in. brak obchodów dwudziestej piątej rocznicy istnienia Kobiecych Patroli Minerskich.

publikacje

Wróć do listy

Opowiadania wojenne

W teczce osobowej Jadwigi Barthel de Weydenthal znajdują się trzy opowiadania datowane na 1945 r. i traktujące o czasie II wojny światowej: Okno, które już nie istnieje (4 s. maszynopisu), Dziwne lato (5 s.) oraz Konik polny (2 s.). Okno, które już nie istnieje przywołuje czas okupacji, który autorka spędziła wraz z synami swojego brata Jerzego w mieszkaniu na Mokotowie aż do „wsypy”, która zmusiła ją do wyprowadzki. Dziwne lato opowiada o ostatnim lecie przed powstaniem warszawskim.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętnik Marii Kazimiery Gierszyńskiej

Autorka wspomina wydarzenia powstania styczniowego z perpektywy osobistej, opisując sytuację w rodzinnym dworku Kaukle na Litwie: opatrywanie rannych, przetapianie ołowianych przedmiotów na kule i przygotowywanie amunicji dla powstańców (w ich majątku powstała prywatna „odlewarnia”), pojawienie się oddziałów powstańczych, starania jej matki o uwolnienie brata autorki z więzienia w Wilnie. 

publikacje

Wróć do listy

Śmierć Jerzego Neudinga

Opis aresztowania męża Autorki - Jerzego Neudinga - i innych działaczy Polskich Socjalistów w getcie warszawskim. Opis rozstrzelania i pogrzebu.

 

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia Celiny Grynszpan (2)

Ciąg dalszy wspomnień pod sygnaturą 302/53

Wspomnienia zapisane w pięciu zeszytach kolejno po 27, 68, 28, 114 i 29 stron. Istnieje maszynowy odpis.

Tekst poświęcony wydarzeniom po przedostaniu się na tereny zajęte przez wojska rosyjskie – poznanie z Henrykiem Grunszpanem i relacje dotyczące jego oraz samego ślubu. Opisy życia na ziemiach zajętych przez ZSRR.

Powrót do Sandomierza i opis życia pod okupacją niemiecką – łapanki, strach, morderstwa, wywózki, obozy i likwidacja getta. Opis pracy w Żydowskiej Samopomocy Społecznej.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia Celiny Grynszpan (1)

Wspomnienia spisane po roku 1945 obejmujące wydarzenia 1939 roku.

Tekst rozpoczyna się przedstawieniem wydarzeń w Sandomierzu we wrześniu ’39 roku. Autorka opisuje przebieg wypędzenia Żydów sandomierskich wraz z jeńcami pochodzenia polskiego z miasta do obozu koło Opatowa (w Zachcinie). Poświęca nieco miejsca utworzeniu rady żydowskiej i początkom okupacji. Później przechodzi do opisu dotarcia do Sandomierza wysiedleńców z zachodniej Polski.

Tekst nie obejmuje okresu całej wolny, tylko kilka tygodni 1939 roku.

33 strony rękopisu / 25 stron maszynopisu

 

publikacje

Wróć do listy

Za drutami getta

Tekst jest opowiadaniem napisanym na podstawie opowiadania Lejby Szarakana (urodzonego w Łodzi w roku 1905).

publikacje

Wróć do listy

Czeladnicy i majstrzy. Sztuka ludowa obyczajowa

Akcja sztuki dzieje się podczas I wojny światowej. Na drugiej karcie kopii maszynowej znajduje się wykaz postaci.

 

Strony